Fanart

[DIY] Park JinYoung fanart_EST Cola

Ờm thì là mình lại mày mò mở chuyên mục mới =))

Mục này chuyên để mình chia sẻ mấy cái fanart mà mình tự làm. Mặc dù mình không giỏi, nhưng mình thích nghịch, lại cũng thích mấy trò vẽ với màu mè như vậy =)) Thế nên là mình lại hí hoáy muốn làm.

Dù sao cũng chỉ là vì sở thích thôi =)) JinYoung à, đẹp quá làm sao giờ =))

pjy-fanart

Thanks @formemory922 for the original pic.