Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] Winter Bird – Chapter 8

Chapter 8: Bonds

Winter Bird

JinYoung chạy rất giỏi, bất kể ý nghĩa đằng sau câu chữ là gì. Quãng đường mà cậu phải chạy trong khi học thể dục ở trung học không phải là trở ngại, hoặc là chạy những bài kiểm tra hay xét nghiệm ở trung tâm nghiên cứu cũng vậy.

Bỏ chạy khỏi rắc rối cũng tính đi.

Continue reading “[Trans-fic][MarkJin] Winter Bird – Chapter 8”

Advertisements